ข้อมูล

  eng

ห้างหุ้นส่วนสามัญมุมน้ำเงินก่อตั้งวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อตอบสนองความตั้งใจแรกเริ่ม…….

—ปรารถนาที่จะยกระดับการทำงานอย่าง”ซื่อสัตย์-ตรงไปตรงมา”ต่อวิชาชีพสถาปนิก

—ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยดูแลงานทุกสิ่ง “ในทุกขั้นตอน” ตั้งแต่ขั้นออกแบบร่างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

วิสัยทัศน์   

—สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกัน……ทั้งการทำงานด้วยกัน แลกเปลี่ยนมุมมอง ศึกษาข้อมูลงาน….ด้วยกันทุกอย่างและทุกครั้ง

—ทุกคนมีทัศนคติที่มุ่งไปสู่ “ความถูกต้อง” ไม่ข้องแวะไปสู่ทางทุจริตไม่ว่ากับองค์กรหรือตนเอง

—สร้างองค์กรเสมอภาคกัน….ไม่มีรุ่นใหญ่ , รุ่นเล็ก การแสดงความเห็นเท่าเทียมกัน การปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน 

“มุมน้ำเงิน” แปลว่า ผู้ท้าชิง มิใช่”มุมแดง”ที่เป็นแชมป์ นโยบายองค์กรเราคือ “รู้กว้าง” เป็น general ทำได้ทุกอย่างที่สายงานเราจะพอทำได้

 

ขอบเขตงาน  

—ออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมและงานระบบ

—ที่ปรึกษางานก่อสร้าง